expand השגחה בבחינות עתידיות:
* הרשמה לבחינה אחת אינה מחייבת השגחה בכל הבחינות, אלא לאותה בחינה בלבד.
expand חסימה מהשגחה:
* בוחן אשר נרשם להשגחה ולא הגיע לתדריך או לבחינה, מבלי להודיע על כך מראש, וללא סיבה מוצדקת (!), נחסם לצמיתות מהאפשרות להשגיח.
* לפני הרשמתכם, בדקו שאתם פנויים הן בימי הבחינה, והן בשעת התדריך.
expand כיצד נרשמים?
* מספר ימים לפני ההרשמה, יפורסמו תאריך ושעה מדויקים וכן מיקום (בקמפוס).
expand מי יכול להשגיח?
* סטודנטים בפועל הלומדים באוניברסיטת חיפה בלבד
expand מיהו משגיח ותיק?
* משגיח אשר השגיח לפחות פעם אחת בשנה האחרונה בבחינות הפסיכומטרי. לעניין זה, לאחר ההשגחה הראשונה, כל בוחן שהשגיח נחשב לוותיק.
* אם חלפה מעל שנה הבחינה האחרונה בה השתתף הבוחן, אזי הוא נחשב למשגיח חדש.
expand תשלום שכר:
* אין תשלום נוסף על שעות נוספות, מאחר שמלכתחילה השכר גבוה משכר המינימום (על-פי חוק, כמובן).
* תלוש שכר יישלח גם-כן לכתובת שציינתם בטופס.